Доктор по електротехника

Общ преглед

Описание на програмата

ОБАДЕТЕ СЕ

за прием на студенти в следдипломни университетски (докторски) учебни програми за придобиване на академична степен доктор на науките в областта на инженерните науки през учебната 2020/21 година:

По дисциплините Електротехника за модулите

  • Електронни и информационни системи
  • Електрически системи за електроенергия и нови технологии

Броят на приетите студенти: 10.

Избирайки курсове с ръководството на своя ръководител, всеки студент може да адаптира програмата към своите изследователски интереси. Следдипломните университетски (докторски) учебни програми приемат кандидати със следните степени: дипломиран инженер, магистър по инженерни науки или магистър по инженерни науки (в областта на машиностроенето, военноморската архитектура, електротехниката и компютърните науки). Програмата е отворена и за кандидати със степен на сродни области, като в този случай може да се наложи да положат изпити в допълнителни курсове. Кандидатите трябва да са завършили университетска дипломна програма с 300 ECTS кредити, включително бакалавърската част от програмата, или университетска бакалавърска програма от поне 4 години. Кандидатите, които са спечелили степен от чуждестранна образователна институция, са длъжни да приложат решение от компетентен орган за признаване на чуждестранната степен.

Заявленията за прием трябва да се подават в University of Rijeka, Faculty of Engineering , Vukovarska ulica 58, 51000 Риека, Хърватия, до 2 октомври 2020 г. При кандидатстване кандидатите ще бъдат поканени за интервю с комисия, назначена от Факултета Съвет (планиран между 5. и 12. октомври). Приемът в програмата се одобрява от Факултетния съвет.

Регистрацията ще се извърши от 2 до 6 ноември 2020 г.

Занятията ще започнат на 15 ноември 2020 г.

От кандидатите се изисква да подадат следното с формуляра за кандидатстване PDS-1:

- попълнен формуляр за автобиография PDS-2

- заверено копие на степента от предварително завършената програма, с официален документ, съдържащ оценки, получени на изпити и дипломна работа и средна оценка

- две препоръки във формуляр за препоръка PDS-3

- одобрение за надзор от потенциален ръководител и автобиография на ръководителя и списък с публикации

- акт за раждане и удостоверение за гражданство

- бележка от юридическото лице, в което кандидатът е нает, като казва, че ще покрие таксите за обучение на заявителя, или изявление от заявителя, че той или тя ще покрива таксите

- Формуляр за план за устойчиви изследвания на докторантура, подписан от ръководителя (PDS-15).

За да получи одобрение от надзор, кандидатите първо трябва да разговарят с ръководителя на модула и потенциалния надзорен орган, който трябва да отговаря на условията за надзорните органи в съответствие с член 18 от Факултета по инженерни правила за следдипломни докторски програми.

Таксата за обучение на семестър е 7.500,00 HRK, в съответствие със специалното решение за размера на финансовото обезщетение.

Цялата друга информация относно поканата, следдипломните университетски (докторски) учебни програми, Правилник за следдипломните докторски учебни програми, формуляри и др. Може да бъде получена от Службата за студентски записи лично или по телефона, като се обадите на ++ 385 51 651 410, или на уебстраницата http://www.riteh.uniri.hr/en/education/postgraduate-doctors-study/.

Последна актуализация May 2020

За учебното заведение

The tradition of Higher Education in Rijeka dates back as far as 1627, whereas the first milestone of the systematic education of engineering personnel in this area is laid by the displacement of the ... Научете повече

The tradition of Higher Education in Rijeka dates back as far as 1627, whereas the first milestone of the systematic education of engineering personnel in this area is laid by the displacement of the Navy Academy from Trieste to Rijeka in 1854. Свиване